نام روزهای ماه در ایران باستان

در ایران باستان ماه ها 30 روز داشت که با اضافه کردن 5 روز به آخر ماه (پنجه دزدیده) سال 365 روز می شد...

هر یک از روز های ماه در تمدن ایران دارای نامی بود که آن نام ها عبارت اند از:

1 .اورمزد                                                        2 .بهمن

3 . اردیبهشت                                                    4 .شهریور

5 .سپندارمذ                                                     6. خرداد

 7. امرداد                                                         8. دی باذر

 9. آذر                                                              10. آبان

 11. خور                                                            12. ماه

 13. تیر                                                             14. گوش

 15. دی به مهر                                                    16. مهر

 17. سروش                                                        18. رشن

 19. فروردین                                                    20. بهرام

 21. رام                                                             22. باد

 23. دی به دین                                                    24. دین

25. ارد                                                            26. اشتاد

 27. آسمان                                                         28. زامیاد

 29. مهراسفند                                                    30. انیران

 

روزهای پنجه دزدیده نیز نامی دارند که از نام گاتاهای زرتشت گرفته شده:

 

۱. اهنود                         ۲. اشتود               ۳. سپنتمد               

 ۴. وهوخشتر                 ۵. وهشتواش

 

/ 0 نظر / 16 بازدید