نام پادشاهان ایران باستان از ماد تا ساسانیان

پادشاهان ایران باستان:
 
 
مادها

*دیاکو
*فره ورتیش
*هوخشتره
*آستیاگ 

هخامنشیان

* کوروش بزرگ
* کمبوجیه
* بردیای دروغین (گئومات مغ) 
* داریوش بزرگ
* خشایارشا (خشیارشا)
* اردشیر یکم (اردشیر درازدست)
* خشایارشای دوم
*سغدیانوس 
* داریوش دوم
* اردشیر دوم
* اردشیر سوم
* ارسس 
* داریوش سوم 

اشکانیان

* ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ ق.م)
* تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ ق.م)
* اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ ق.م)
* فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ ق.م)
* فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ ق.م)
* مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ ق.م)
* فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ ق.م)
* اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ ق.م)
* مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۷۶ ق.م)
* سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ ق.م)
* فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ ق.م)
* مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ ق.م)
* اُرد یکم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ ق.م)
* فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ ق.م)
* فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ ق.م- ۴ م)
*ملکه موزا (۲ ق.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم 
* اُرد دوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
* ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
* اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
* تیرداد سوم (ح۳۶ م) 
* وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
* گودرز (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)
* ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
* بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
* پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
* اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م) 
* خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
* بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
* مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م) 
* بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
* بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
* بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)
* اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)
* بلاش ششم
* اردوازد 

ساسانیان
(تاریخ بر پایه سالنمای میلادی)
* اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳)
* شاپور یکم (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲)
* هرمز یکم (۲۷۲-۲۷۳)
* بهرام یکم (۲۷۳-۲۷۶)
* بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۳)
* بهرام سوم (۲۹۳)
* نرسی (۲۹۳-۳۰۲)
* هرمز دوم (۳۰۲-۳۱۰)
* آذرنرسی (۳۱۰)
* شاپور دوم (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹)
* اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳)
* شاپور سوم (۳۸۳-۳۸۸)
* بهرام چهارم (۳۸۸-۳۹۹)
* یزدگرد یکم (۳۹۹-۴۲۱)
* بهرام پنجم (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹)
* یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷)
* هرمز سوم (۴۵۹-۴۵۷)
* پیروز یکم (۴۵۸-۴۸۴)
* بلاش (۴۸۴-۴۸۸)
* قباد یکم (۴۸۸-۴۹۷)
* جاماسب (۴۹۷-۴۹۹)
* قباد یکم (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره)
* خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹)
* هرمز چهارم (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)
* بهرام ششم (۵۹۰-۵۹۱)
* خسرو دوم (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)
* قباد دوم (شیرویه) (۶۲۸)
* اردشیر سوم (۶۲۸-۶۳۰)
* شهربراز (۶۳۰)
* خسرو سوم (۶۳۰)
* جوانشیر (۶۳۰)
* پوراندخت (۶۳۰-۶۳۱)
* گشناسب بنده (۶۳۱)
* آزرمی دخت (۶۳۱)
* هرمز پنجم (۶۳۱)
* خسرو چهارم (۶۳۱)
* پیروز دوم (۶۳۱)
* خسرو پنجم (۶۳۱)
* یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱)

تازش و پیروزی تازیان (۶۵۱)

/ 0 نظر / 11 بازدید